فلفل قرمز فله 214,000 تومان کیلوگرم
بازگشت به محصولات
آویشن فله 250,000 تومان کیلوگرم

ناگت مرغ ستاره ای فود سمین فله

107,000 تومان کیلوگرم