سوسیس فرانکفورتر 70% سولیکو کاله 300 گرم

وزن 300 گرم
برند

کاله